go to home page

אודות התכנית

תכנית המצוינים של הטכניון הינה תכנית לימודים אקדמית מותאמת אישית למיצוי הסקרנות, היצירתיות והעמקת תחומי הדעת.

תכנית הטכניון למצוינים מיועדת לסטודנטים המסוגלים והמעוניינים ללמוד “אחרת”, על פי תכנית לימודים אישית וייחודית, המאפשרת העמקה והרחבה במגוון תחומי ידע.

בתכנית ניתנים כלים מקצועיים ואפשרויות רחבות לקידום ופיתוח הפוטנציאל האישי, תוך עידוד היצירתיות, המקוריות והסקרנות בדרך של לימוד עצמי ועבודת צוות.

לכל תלמיד מותאמת תכנית אישית וייחודית, וכן ליווי אקדמי. תלמידי התכנית משולבים במחקר לתארים מתקדמים כבר במהלך לימודיהם לתאר ראשון. תהליך בחירת התלמידים לתכנית מבוסס, בין השאר, על הישגים קודמים, מקוריות, סקרנות אינטלקטואלית ועניין עמוק במדע.

על-מנת לאפשר לתלמידי התכנית להקדיש את מירב הזמן ללימודים, הם זוכים לפטור מתשלום שכר לימוד, מגורים חינם במעונות הטכניון, מחשב נייד ומלגת קיום חודשית.

צוות התכנית:

פרופ’ איתן יעקובי, ראש התכנית
מלינדה מרגוליס, רכזת התכנית

הנוסחה

 • Hat

  תכנית לימודים אקדמית לתואר ראשון בפקולטות למדעים ו/או הנדסה

 • Puzzle

  התאמה ייחודית, גמישה ואישית של תכנית הלימודים

 • Advise

  אפשרות ללמוד במקביל תואר ראשון במספר פקולטות

 • Laboratory

  שילוב בקורסים ובמחקרים לתארים מתקדמים במקביל ללימודי תואר ראשון

 • Presentation

  העשרה, הכשרה וחשיפה לתחומי ידע נוספים

 • ליווי אקדמי לאורך כל תקופת הלימודים

 • present

  תלמידי התכנית פטורים מתשלום שכר לימוד, זכאים למגורים חינם במעונות הטכניון, מקבלים מחשב נייד למשך תקופת לימודיהם בתכנית, ולמלגת קיום חודשית.
  הטבות אלו מאפשרות להקדיש את מירב הזמן למשימות אקדמיות.