go to home page

הרשמה לתכנית הטכניון למצוינים

ההרשמה לתכנית לשנת תשפ"ה נסגרה.

הרישום להגשת מועמדות לתכנית הטכניון למצוינים מתבצע רק באתר האינטרנט של התכנית ואינו כרוך בדמי רישום.

מומלץ להירשם בנפרד גם ללימודים בטכניון בנוהל המקובל. המתקבלים לתכנית המצוינים יהיו חייבים להירשם לטכניון ככל המועמדים האחרים.

מועד פברואר הינו האחרון בו ניתן לגשת למבחן פסיכומטרי קביל לדיון במועמדות.

התכנית מיועדת לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר חורף, ואינה מתאימה לסטודנטים וותיקים בטכניון שרוצים להצטרף לתכנית תוך כדי התואר.

המסמכים הנדרשים לצורך ההרשמה המקוונת:

  1. קורות חיים (בדגש על פעילויות, תחביבים ותחומי עניין שהינם מעבר ללימודי בית הספר והשרות הצבאי).
  2. תמונת פספורט (בפורמט JPG, כאשר שם הקובץ הוא שמך באנגלית).
  3. סריקה איכותית של תעודת הבגרות שלך*.
  4. סריקה איכותית של מסמך הציון הפסיכומטרי*.
  5. סריקה איכותית של חישוב הסכם קבלה לטכניון.
  6. סריקה איכותית של ציונים מלימודים אקדמיים קודמים מהאוניברסיטה הפתוחה/אוניברסיטה אחרת/ מכינת הטכניון
  7. ניתן לצרף כל סריקה איכותית של מסמך שעשוי לדעתך לשפר סיכוייך לקבלה לתכנית.

* תישקל קבלה של מועמדים יוצאי דופן שאין ברשותם ציוני בגרות או פסיכומטרי.

מועמדים.ות שיעברו את שלב הסינון הראשון יוזמנו לראיון אישי שיתקיים בין התאריכים:

06-09.05.2024

כל המועמדים.ות שהוזמנו לראיונות, מתבקשים להגיע פיזית לראיון במועד אליו שובצו, אין אפשרות להתראיין מרחוק ובמועדים אחרים.