go to home page

תכנית הלימודים

המתקבלים רשומים כתלמידי תכנית הטכניון למצוינים המתפקדת כיחידת האם בשנת הלימודים הראשונה, שכן התכנית מעודדת את המתקבלים לשורותיה לא להשתייך למסלול לימודים מוגדר במהלך שנה זו. בתום השנה הראשונה, לאחר שנחשפו למגוון האפשרויות המוצעות בטכניון, תותאם עבור התלמידים תכנית לימודים אישית במסגרת פקולטית. בכל מקרה, התלמידים נחשבים תלמידי תכנית המצוינים עד סיום התואר הראשון, נהנים מהטבות התכנית, משתתפים בפעילויותיה ועומדים בדרישות האקדמיות הנלוות.

תכנית הלימודים

שנה א'

בשנה הראשונה ללימודיהם מחויבים תלמידי התכנית בקניית רקע מתמטי-פיסיקלי מוגבר.

סמסטר א’

 • חשבון אינפיניטסימלי 1  (104195) – במקרים מיוחדים (באישור) יתאפשר  ללמוד אינפי 1מ’ (104031)
 • מוכנות מתמטית לפיזיקה (104000) – בגדר המלצה חמה
 • אלגברה א’ (104066)
 • פיסיקה 1פ’ (114074)
 • מעבדה לפיסיקה 1מ' למצוינים (114020) קבוצה 66 (תכנית מצוינים) – בגדר המלצה, חובה למתכננים ללמוד פיסיקה
 • ביולוגיה 1 (134058) – בגדר המלצה או בסמסטר זה או בסמסטר אביב
 • מבוא למדעי המחשב  (234114) – בגדר המלצה או בסמסטר זה או בסמסטר אביב
 • חוק ומידול פיזיקאלי 1, קורס חובה ייעודי לתלמידי תכנית המצוינים בלבד, (320095)

סמסטר ב’

 • חשבון אינפיניטסימלי 2 (104281)  או  במקרים מיוחדים (באישור) יתאפשר  ללמוד אינפי 2מ’ (104032)
 • פיסיקה 2פ’ (114076)
 • מבוא למדעי המחשב  (234114) – בגדר המלצה או בסמסטר זה או בסמסטר חורף
 • ביולוגיה 1 (134058) – בגדר המלצה או בסמסטר זה או בסמסטר חורף
 • חוק ומידול פיזיקאלי 2, קורס חובה ייעודי לתלמידי תכנית המצוינים בלבד, (320096).

שאר הקורסים בשנה הראשונה ייקבעו ע”י התלמיד בהתייעצות עם סגל התכנית, תוך כוונה לפתח נקודת מבט רחבה מבלי לחסום אפשרויות בעת בחירת פקולטת ההתמחות בתום השנה.

שנה ב'

סמסטר א’

 • 104295 חשבון אינפיניטסימלי 3;

 

שנה ג'

סמסטר א’

 • 320097 מדע אינטגרטיבי 1, קורס ייעודי לתלמידי תכנית המצוינים בלבד; בשנת הלימודים השלישית ישתתפו התלמידים בשני קורסים המיועדים לתלמידי התכנית.  בקורסי חובה אלו ייחשפו התלמידים למושגי יסוד מדעיים, מנקודות מבט שתאפשרנה אינטגרציה של שיטות ותכנים מתחומי דעת שונים.

סמסטר ב’

 • 320098 מדע אינטגרטיבי 2, קורס ייעודי לתלמידי תכנית המצוינים בלבד,

כל סטודנט בתכנית מחויב ללמוד ולעבור בהצלחה את ארבעת הקורסים הייעודיים של התכנית כדי להשלים תואר/ים בכל אחד ממסלולי הלימוד הטכניונים בנוסף לחובות מסלול הלימודים הנבחר.