go to home page

בנושא: חקלאות ביזנטית בספר המדבר – מבט מחודש דרך קן היונה - הרצאתו של פרופ’ גיא בר עוז

ראשון, 09/03/2014, 17:30, חדר 1061 בבניין מאייר להנדסת חשמל

תתקיים ביום ראשון, 09.03.2014, בשעה 17:30

בחדר סמינרים 1061 בקומה 10, בבניין מאייר להנדסת חשמל