go to home page

האסלאם הרדיקלי והשסע בין הסונים לשיעים במזרח התיכון - הרצאת פרופ’ מאיר ליטבק

שלישי, 30/12/2014, 17:30, חדר 815 בבניין מאייר להנדסת חשמל

התקיימה ביום שלישי, 30.12.2014, בשעה 17:30, בחדר 815 בבניין מאייר להנדסת חשמל