go to home page

הרצאת פרופ’ אילת פישמן, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

רביעי, 16/06/2021, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

כותרת: הנדסת חלבונים לעתיד טוב יותר

לאתר המעבדה של פרופ' פישמן