go to home page

הרצאת פרופ' מורן ברקוביץ - אלקטרו-קינטיקה בהתקני מיקרוזרימה: משחקים עם שדות חשמליים ונוזלים, ושימושים במדעי החיים והרפואה

רביעי, 24/05/2017, 17:30, הנדסת חשמל, בניין מאייר, חדר 815