go to home page

הרצאת פרופ"ח אילת ברעם צברי, הפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה

רביעי, 22/11/2017, 17:30, בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815

שם ההרצאה: – תקשורת המדע: לקחים שימושיים

לאתר של פרופ' ברעם צברי