תכנית רוטשילד טכניון למצוינים

Niko Kudriastev / Computer Science

About myself: I’m alright.

When did you start the program: Winter 2015.