go to home page

לוח זמנים שנתי

  • מאמצע ינואר ועד סוף מרץ – הרשמה מקוונת להגשת מועמדות למיונים לתכנית (תאריכים שנתיים מדויקים מתפרסמים בלשונית "הרשמה" בצבע כתום).
  • הודעות לכל המועמדים על המשך מיון כן/לא תישלחנה במייל רק בתום תקופת הרישום (אחרי 23.03.2022).
    • הראיונות למועמדים שיוזמנו להמשך מיון (שלב שני אחרי הגשת המועמדות המקוונת) יתקיימו השנה מהתאריך 24.04.2022.  
    • מועדים אלו אינם גמישים לשינוי.
  • עד סוף מאי – הודעות על קבלה / דחייה (לפיכך חשוב להבטיח מקום בלימודים בטכניון במקביל להליך המיון והקבלה לתכנית).
  • מפגשי היכרות ופתיחת שנה למתקבלים נערכים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית בתיאום עם המתקבלים.
  • בהצלחה!