go to home page

לוח זמנים שנתי

 

  • הודעות לכל המועמדים על המשך מיון כן/לא תישלחנה במייל רק בתום תקופת הרישום.
  • עד סוף מאי – הודעות על קבלה / דחייה (לפיכך חשוב להבטיח מקום בלימודים בטכניון במקביל להליך המיון והקבלה לתכנית).
  • מפגשי היכרות ופתיחת שנה למתקבלים נערכים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית בתיאום עם המתקבלים.
  • בהצלחה!